• 0(216) 379 79 78
  • 0(532) 588 71 51

Kişisel Koruyucu Donanımla ilgili işçi ve işveren sorumlulukları nelerdir?

*Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin (a) fıkrasına göre işyerinde kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanım’ın (KKD), Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olması gerekmektedir. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ve işyerinde uygun KKD bulundurmayan, işveren ve çalışanlar için 4857 sayılı Kanunun ilgili cezai müeyyideleri uygulanır.

Ürün seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekir? Güvensiz ürün nasıl anlaşılır?

*Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olmayan ürünün güvenliği şüphelidir. Ambalajının ve paketinin yırtık ve özensiz olup olmadığına dikkat edilmelidir. CE işaretinin yönetmelikte belirtilen şekilde işaretlenip işaretlenmediği, Türkçe kullanım kılavuzunun bulunup, bulunmadığı kontrol edilmelidir. Ürünün güvenliği ile ilgili şüpheleriniz varsa bize başvurabilir, ihbar veya şikâyette bulunabilirsiniz. Bize web sayfamızda bulunan şikâyet ve ihbar bölümünden ve iletişim bilgileri bölümünde verilen adres ve telefonlardan ulaşabilirsiniz.

KKD Yönetmeliği, (89/686/EEC KKD Direktifi) Avrupa Birliği üye ülkelerinim tümünde yürürlükte midir?

Evet, 89/686/EEC KKD Direktifi, 21 Aralık 1989 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1992 tarihinde Birlik Kanunu olmuştur. 1 Temmuz 1995′den bu yana Avrupa Birliği üye ülkelerinin tümünde mecburi yasal metindir.

KKD Direktifini uyumlaştırılan diğer ülkelerin ulusal kanunlarda farklılıklar var mıdır?

Avrupa Birliğine üye ülkelerin her biri, KKD Direktifini kendi mevzuatına aktarmıştır. KKD Direktifi Avrupa Birliğinin tüm ülkelerinde (ve Avrupa Ekonomik Alanı EEA) aynı tarzda uyarlanmıştır.

Benim ekipmanımın, KKD Yönetmeliğinin kapsamında olup olmadığını nasıl bilebilirim?

Bakanlığımızca uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan KKD Yönetmeliğine bakmanız gerekmektedir. Unutulmamalı ki yönetmeliğin EK-I’inin kapsamında bulunanlar hariç tüm KKD’ler ilgili yönetmelik kapsamındadır.

Bir imalatçı olarak, KKD yönetmeliğinin gereklerini yerine getirmek için ne yapmak zorundayım?

Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliğin EK II’ de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağladığı ve kullanıcıların sağlık ve güvenliğini yeterince koruduğu kanıtlanmalıdır. Piyasaya arz edilecek ürüne ait belgelendirme, uygunluk beyanı, işaretleme, tüketicilere bilgi verme gibi zorunlulukları yerine getirmelidir.

“Yeni Yaklaşım” Mevzuatı nedir?

“Yeni Yaklaşım” Direktifleri olarak anılan benzer direktifler ilkelerden ve evrensel yaklaşımdan esinlenilerek oluşturulan bir dizi yasanın parçasıdır. Ürünlerin tek tek değil gruplar halinde belgelendirilip CE işaret iliştirilerek piyasaya arz edilmesidir.

 

CE işareti ne anlama geliyor? Zorunlu mudur?

CE işareti yeni yaklaşım mevzuatı gereği ürünün ilgili yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını gösteren işarettir. Zorunludur ve ürünün serbest dolaşımı için pasaportudur.

 

KKD Yönetmeliğine uygunluğu nasıl kanıtlarım?

Uygunluk beyanıyla ilgili olarak imalatçıdan ne istendiği göreceli olarak basit işlemler içeren Kategori 1′den Kategori II ve III için çok daha detaylı işlemlere doğru artarak değişmektedir. Kategori ı ürünler self deklarasyon kategori II ve III’de bulunan ürünler için ise Onaylanmış Kuruluşa başvurmak (Bölüm 5). Eğer gerekleri sağlarsa, Onaylanmış Kuruluş, AT Tip İnceleme Belgesi düzenler ve imalatçıya bildirir.

İmalatçı şunları yapmak zorundadır:

(a) Ürününün Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine uygunluğunu sağlamak. (Ek 2)

(b) Teknik Dosyayı oluşturmak (Madde 9 ve EK 3)

(c) Ürünün uygunluk beyanını düzenlemek (Madde 10, Madde 29 ve Ek 6 )

(d) CE İşareti İliştirmek (Madde 30 ve Ek 4)

 

Kategorizasyon ve kapsamı hakkında şüphelerin olduğu durumlarda, nereden bilgi bulabilirim?

KKD Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve resmi yorumları içeren 89/686/EEC Direktifinin nasıl uygulanacağına dair metin, AB KKD web sayfasından indirilebilir. “How to apply the Directive 89/686/EEC”. Bu dokümanın yakın bir tarihte Türkçeye çevrilip yayımlanması için çalışmalarımız devam etmekte olup, web sayfamızda duyurulacaktır.

 

Ekipmanın KKD olup olmadığına ve hangi kategoride değerlendirileceğine kim karar veriyor?

Direktif veya kategorizasyon rehberi kesin bir cevap sağlamazsa veya görüşler farklılaşıyorsa, sorun KKD Çalışma Grubunda dile getirilir. Avrupa Komisyonunun bir temsilcisi, bu danışma grubuna başkanlık eder. Tüm ilgili taraflar temsil edilir yani, Üye Devletlerin ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)’nın yetkili idareleri, onaylanmış Kuruluşlar, standardizasyon kuruluşları, imalatçılar, işçiler ve tüketicilerin temsilcilerinden oluşan kurul karar verir.

 

KKD Direktifini kim yönetir?

Üye devletlerde sorumluluk çeşitli Bakanlıklara verilmiştir. Ülkemizde sorumlu kuruluş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’dür. Diğer ülkelerin ilgili kuruluşlarını KKD sitesi web sayfasından bulabilirsiniz.

 

Onaylanmış Kuruluş nedir, kim seçer?

Yeni yaklaşım Direktiflerini yürütmek, Avrupa Birliği Üye Devletlerinin yetkisi altındadır. Onaylanmış kuruluş uygunluk değerlendirmesi yapan belgelendirme kuruluşudur. İlgili direktifi uyumlaştıran yetkili kuruluş seçer.

 

İmalatçı herhangi bir Onaylanmış Kuruluş’u seçme özgürlüğüne sahip midir?

İmalatçı, ekipmanlarıyla ilgili gerekli testleri yaptırmak için yetkinliğe sahip ve resmi listede yer alan herhangi bir Onaylanmış Kuruluş’tan talepte bulunmakta özgürdür. Ancak imalatçı veya yetkili temsilcisi Avrupa Birliği sınırları içinde AT Tip İnceleme Belgesi için yalnızca bir tek Onaylanmış Kuruluşa başvurabilir.

Onaylanmış Kuruluşların Listesini nereden bulabilirim?

KKD alanında Onaylanmış Kuruluşların Listesiniburadan bulabilirsiniz.

Avrupa Uyumlaştırılmış Standartları zorunlu mudur?

Hayır. Uyumlaştırılmış harmonize Avrupa Standartlarının uygulanması zorunlu değildir ihtiyaridir. Üretici ürünün güvenliğini ve uygunluğu kanıtlamakla yükümlüdür.

KKD Standartları zorunlu değil. Bundan ne anlaşılmalı?

KKD Direktifi kapsamındaki ekipmanlar için, standartlar, uyumlaştırılmış standartları içeren (Avrupa) standartları zorunlu değildir.

İmalatçı, ilgili Uyumlaştırılmış Standartlarına veya bunların bir kısmını uygulayarak 89/686/EEC sayılı direktifin temel gereklerine karşılık gelen uygunluk varsayımından faydalanır.

Avrupa Uyumlaştırılmış Standardı nasıl kullanılır?

Uyumlaştırılmış bir standarda uymak bahse konu ürünün KKD Yönetmeliğinin ilgili TSGG’ne ( Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri, EK 2′de verilen) uygunluk varsayımını sağlayacaktır. Standardı uygulayan üretici temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirdiği varsayılır.

KKD ile ilgili Uyumlaştırılmış Standartları nereden bulabilirim?

Yayımlanmış standartlarla ilgili en son liste Avrupa Komisyonunun Uyumlaştırılmış Standardartlar’la ilgili web sayfasında mevcuttur. Ayrıca web sayfamızdan liste indirilebilir ve Türk Standartları Enstitüsünden temin edilebilir. Bakım gerektirmeyen solunum koruyucu maskelerin P1,P2,P2 sınıflarında yasal olarak istenilen değerler nelerdir ?

Bakım gerektirmeyen solunum koruyucularına ait koruma düzeyleri için öncelikle yapmanız gereken risk analizi ve risk değerlendirmesi olmalıdır. Eğer risk analizi yapmış ve alınması gereken teknik önlemlere rağmen mevcut riski minimum düzeye indiremiyorsanız o zaman kişisel koruyucu donanım kullanmalısınız.

Kullanacağınız toz maskesi işyerinizde tespit edilen riski önleyecek düzeyde olmalıdır. Seçeceğiniz koruyucu donanımın CE işaretli ve kullanım kılavuzlu olması önemlidir. Düzey olarak ise P1,P2,P3 maskelerinin genel olarak işyeri ortamında ölçülen konsantrasyonun P1′in 4,P2′in8,P3′ün ise 12 katına kadar koruma sağladığı belirtilmektedir. Ancak koruma düzeyi hakkındaki tüm bilgileri piyasaya arz edilen ürüne ait kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

 

Atıkların örneğin kullanılmış solunum koruyucu cihazların kartuşlarının imhasıyla ilgili herhangi bir AB Direktifi mevcut mudur.

Bu ve buna benzer sorular AB Çevre Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanıyla ilgilidir. DG Environment’s website’sinden bilgi alınabilir. Yerel mevzuat için, Çevre Bakanlığı ile irtibata geçilmelidir.